Státní občanství ČR

Nepochybně pomyslným vrcholem integračního procesu cizinců je získání státního občanství příslušného státu. Momentem získání státního občanství získá osoba trvalý svazek ke státu, který již není zpravidla možné zrušit.  Tímto okamžikem zaniká osobě status cizince a získává tak plnohodnotný přístup k právnímu řádu daného státu. Právní úpravu týkající se státního občanství České republiky poskytuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství. Zákon umožňuje nabývat státní občanství několika způsoby, kdy asi nejčastějším ze způsobů je narození. Vzhledem k uplatňované zásadě práva krve (na rozdíl od práva půdy) nepostačí, že se dítě narodí na území České republiky. Rozhodné je jeho pokrevní pouto k rodičům, od kterých následně přebírá státní občanství. To mimo jiné v praxi znamená, že pokud se například ukrajinské matce narodí na území České republiky dítě, nezískává automaticky České státní občanství, nýbrž Ukrajinské. Mezi další způsoby získání státního občanství pak patří: určení otcovství, osvojení, svěření do náhradní péče, nalezení na území České republiky, prohlášení či udělení. Právě poslední ze zmiňovaných způsobů, tj. udělení, je pro cizince pobývající na území České republiky a mající zájem o získání státního občanství největší nadějí. Podmínky pro udělení státního občanství jsou sice poměrně přísné, nicméně zákon umožňuje v určitých případech jejich změkčení. Jako elementární podmínku pro udělení státního občanství zákon stanoví žadatelovu integraci do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního, nebo sociálního. Další podmínky stanoví § 14 zákona o státním občanství. Jedná se zejména o podmínku délky předchozího pobytu na území České republiky, bezúhonnosti, znalosti českého jazyka, znalosti ústavního systému a dalších důležitých reálií České republiky nebo také prokázání řádného plnění povinností spojených zejména s veřejným zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením, důchodovým pojištěním apod. Zkoumá se také, zda cizinec v posledních 3 letech před podáním žádosti bez závažných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi.

V případě splnění všech podmínek získá žadatel státní občanství České republiky a je v této souvislosti povinen složit státoobčanský slib. Po jeho složení následuje ještě několik nezbytných administrativních kroků, např. získání rodného listu, občanského průkazu, nového cestovního dokladu apod. Celý proces získání státního občanství trvá v praxi několik měsíců a jeho získání je spojeno s nemalými finančními náklady.

Potřebujete vědět více informací? Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím