Studium

Vzdělávací systém v České republice lze rozdělit na několik elementárních segmentů, kterými je vzdělávání předškolní, základní, středoškolské a vysokoškolské. Základním právním předpisem, který podrobněji upravuje přístup ke vzdělání v České republice, je zákon č. 561/2004 Sb., známý také jako školský zákon. Problematice vzdělávání cizinců se pak věnuje například ustanovení § 20 tohoto zákona, když obdobně jako zákon o zaměstnanosti hovoří o tom, že občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle tohoto zákona stejný. Občané ze třetích zemí světa pak mají  přístup ke vzdělávání a školským službám omezený, a to vždy s ohledem na druh vzdělávání a jejich přiznaný pobytový status.

Například k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským službám podle tohoto zákona mají přístup nezletilý cizinci, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Předškolního vzdělávání jsou účastni děti ve věku od jednoho roku do počátku povinné školní docházky. Děti od 1 do 3 let využívají jeslí a děti od 3 let věku poté mateřskou či speciální školku. Participace na předškolním vzdělávání je od 5 let věku dítěte nedobrovolná, tj. zákon nařizuje dětem starším 5 let chodit do předškolního zařízení a připravovat se na povinnou školní docházku. Tato povinnost se mimo jiné týká i občanů jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, případně i jiných cizinců, kteří oprávněně pobývají v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Základní vzdělávání je naproti tomu  zcela otevřeno všem osobám pobývajícím na území České republiky, tzn. je zde uplatňován rovný přístup ke všem dětem bez ohledu na jejich státní příslušnost či pobytový status. Ostatně tento postup předpovídá i Úmluva o právech dítěte, která zavazuje Českou republiku činit základní vzdělání povinné a bezplatně dostupné pro všechny. Se základním vzděláním úzce souvisí také tzv. povinná školní docházka, která nařizuje vybraným osobám navštěvovat školské zařízení po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Středoškolské vzdělávání dosahuje v České republice tří stupňů: střední vzdělávání, střední vzdělávání s výučním listem a střední vzdělávání s maturitní zkouškou. Přístup ke středoškolskému vzdělávání mají pouze osoby, které pobývají na území České republiky oprávněně. U cizinců toto znamená, že jejich pobyt musí být legální, tudíž v souladu se zákonem o pobytu cizinců. Svůj oprávněný pobyt na území musí být schopni prokázat a musejí tak učinit nejpozději při zahájení vzdělání. Uchazeč o středoškolské vzdělání musí navíc také prokázat absolvování povinné školní docházky, ať už z České republiky nebo ze zahraničí. Pro bezplatné studium na střední škole musí navíc cizinec prokázat znalost Českého jazyka.

Vysokoškolské vzdělávání v České republice probíhá na veřejných, státních či soukromých vysokých školách. Podmínkou pro studium na vysoké škole je předchozí absolvování úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Studium na veřejných a státních školách je bezplatné, a to i pro cizince, pokud jsou schopni studovat v českém jazyce bez ohledu na jejich pobytový status.

Potřebujete vědět více informací? Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím