Zdravotní pojištění

Systém úhrady zdravotní péče v České republice je stejně jako pro cizince, tak i pro české občany rozdělen do dvou základních kategorií, které se liší zejména v rozsahu zdravotní péče a podmínek, za kterých pojištění vzniká či zaniká.

První kategorii tvoří systém tzv. veřejného zdravotního pojištění.  Tento způsob pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přičemž tento typ zdravotního pojištění má své specifikum, kdy účastenství vzniká přímo ze zákona nezávisle na tom, zda pojištěná osoba hradí pojistné či nikoliv. Jedná se zejména o osoby s trvalým pobytem na území České republiky a zaměstnance bez trvalého pobytu. Za pojištěnce v systému veřejného zdravotního pojištění hradí pojistné nejčastěji stát nebo zaměstnavatel. Pokud jde ovšem o osoby samostatně výdělečné činné, případně osoby bez zdanitelných příjmů, jsou povinni hradit si pojistné sami. Osoba, jenž je součástí veřejného zdravotního pojištění má pak zejména právo na poskytnutí adekvátní zdravotní péče bez přímé úhrady, dále na výběr lékaře, zdravotní pojišťovny atp. Na oplátku jsou tyto osoby povinny dostát oznamovací povinnosti vůči pojišťovně při změně osobních údajů, prokazovat se platným zdravotním průkazem a plnit další povinnosti stanovené zákonem.

Druhou kategorii v systému úhrady zdravotní péče v České republice tvoří tzv. komerční zdravotní pojištění. Jedná se o smluvní typ pojištění, které vzniká uzavřením pojistné smlouvy. Zákon o pobytu cizinců tento způsob pojištění nazývá nepřesně jako „cestovní zdravotní pojištění“ a stanoví, že cizinci, kteří nesplňují podmínky pro účast na veřejném zdravotním pojištění (případně další podmínky stanovené zákonem), musejí toto pojištění uzavřít. Zákon v této souvislosti rozlišuje podmínky a rozsah pojištění při krátkodobém pobytu do 90 dnů a pobytu nad 90 dnů, tj. pobytu dlouhodobém.  Zatímco u krátkodobého pobytu je vyžadováno minimální pojistné krytí 30 000 EUR, u dlouhodobého pobytu je požadavek mít na jednu pojistnou událost limit pojistného plnění ve výši nejméně 60 000 EUR.

Povinnost být součástí jednoho ze dvou uvedených systémů zdravotní péče tak postihuje kromě českých občanů také cizince, kteří pobývají na území České republiky. Doklad o sjednaném zdravotním pojištění je náležitostí k žádosti u většiny pobytových oprávnění pro cizince a pobyt bez sjednaného zdravotního pojištění může vyústit až v nedobrovolné ukončení pobytu cizince na území. Výjimku v tomto ohledu tvoří systém tzv. bilaterálních smluv, na jejichž základě je zdravotní péče hrazena i bez účastenství v jednom z výše popsaných systémů. Například občané Chorvatska, Srbska nebo Turecka mohou v České republice zdravotní péči čerpat bezplatně, pokud jsou v zemi jejich původu pojištěni a pokud se prokáží patřičnou dokumentací. Existuje také skupina cizinců, kterým zdravotní péči plně hradí stát, a to i mimo rámec uvedených systémů. Jde zejména o případy, kdy je cizinec na území České republiky zajištěn, případně se nachází ve výkonu zabezpečovací detence, vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody apod.

Potřebujete vědět více informací? Napište nám

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím